Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2019

pabloo06
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viaveez veez

July 23 2019

pabloo06
pabloo06
2604 a303 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaRedHeadCath RedHeadCath
0537 28a9
Reposted fromfapucino fapucino viaBoomGifs BoomGifs
pabloo06
5994 94dd 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaRedHeadCath RedHeadCath
pabloo06
Reposted froml3910n l3910n viabudas budas

May 20 2019

pabloo06

June 07 2018

pabloo06

Podstawowy błąd atrybucji – pojęcie wprowadzone do psychologii społecznej przez Lee Rossa. Opisuje powszechną skłonność do wyjaśniania zachowania obserwowanych osób w kategoriach przyczyn wewnętrznych i stałych (np. cech charakteru) przy jednoczesnym niedocenianiu wpływów sytuacyjnych, zewnętrznych[1].

I tak na przykład 90% nauczycieli matematyki ankietowanych przez Meyera i Butzkamma w 1975 r. różnice w postępach w nauce swoich uczniów wiązało przede wszystkim ze "zdolnościami" oraz "innymi czynnikami osobowościowymi" (np. problemami z koncentracją). W odpowiedziach ankietowanych zabrakło przyczyn zewnętrznych, np. uwzględniania warunków do nauki w domu ucznia[2].

— Wikipedia

June 06 2018

pabloo06
7861 bb34 500
Parents House
Reposted fromMysticen Mysticen viastrzepy strzepy
pabloo06
Reposted fromshakeme shakeme viastrzepy strzepy
pabloo06
3364 d930 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viastrzepy strzepy

February 16 2017

pabloo06

Update after crash ;)

Dear Soup friends,

We had a big database crash, and the backups we had were corrupted.
The only working backup was from 2015.
We are working hard on getting some data out of the crashed database.

Please be patient!
Your Soup.io TeamHallo Soup Freunde!

Wir hatten einen großen Datenbanken crash, und die Backups, die wir hatten waren Korrupt.
Das einzig funktionierende Backup war von 2015.
Wir arbeiten hart daran noch Daten aus der gecrashten Datenbank heraus zu bekommen.

Bitte bleibt geduldig!
Dein Soup.io Team
Reposted fromupdates updates

June 29 2015

pabloo06
Szybko się przekonasz, że uroda to tylko powierzchowność, a szpetota sięga do szpiku kości.
— Christina Lauren
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pabloo06
Moim zdaniem książka nie powinna kosztować więcej od flaszki wódki. 
Człowiek musi mieć przecież jakiś wybór.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
pabloo06
Każdy ma jakąś przeszłość. Nieważne, czy dobrą, czy złą, ona czyni nas tym, kim jesteśmy.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia vianienie nienie
pabloo06
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty vianienie nienie
pabloo06
tak, czasami mam wrażenie, że utrzymywanie stosunków z ludźmi kosztuje mnie zbyt wiele wysiłku
— dziennik anais nin
pabloo06
Życie stałoby się piękne, gdyby ludzie zajęli się wyłącznie sobą i dbali wyłącznie o swoje sprawy.
— Za progiem grobu, Andrzej Ziemiański
Reposted frompatronus patronus viakatastrofo katastrofo
2313 501f 500
Reposted fromtwice twice viaapatyczna apatyczna
pabloo06
2141 73f3
Reposted fromoll oll viamoredreamsplease moredreamsplease
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl